Viewing posts categorised under: Blog

Nowa odsłona szkoleń 2021

Blog / 25.04.2021

W kwietniu 2021 wprowadzamy do oferty specjalistyczne szkolenia. Każde ze szkoleń ma możliwość dofinansowania za pośrednictwem środków unijnych (czytaj więcej na stronie PARP). Firma Nova Praxis Sp. z o.o. posiada status dostawcy usług rozwojowych i jest wpisana do bazy usług rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla firm, które chcą dobrać indywidualnie program do swoich potrzeb zachęcamy do kontaktu przez nasz formularz zgłoszeniowy:

Formularz kontaktowy – szkolenia

 

Do oferty wprowadziliśmy dwa nowe szkolenia:

 „Analiza wskaźników finansowych firm MŚP” – szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających małymi i średnimi firmami , które stoją przed dylematem jaką strategię przyjąć w odniesieniu do ryzyk lub szans wywołanych pandemią COVID-19. Zapraszamy również na szkolenie osoby, które chcą założyć spółkę jako startup lub chcą przystąpić do spółki jako wspólnik lub zarządzają spółką i szukają wiedzy nt. zarządzania finansami spółki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają od nas 1 roczny dostęp do narzędzia pozwalającej na analizę wskaźnikową danych finansowych


 

„Skuteczny sprzedawca B2B”  – szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż  w firmie, które stoją przed dylematem jaką strategię sprzedaży przyjąć po COVID-19. Na szkoleniu poruszamy temat ofert, klienta i negocjacji. Ten ostatni aspekt będzie realizowany z wykorzystaniem nagrania wideo.


 

 

Read More >>

Proces na zamówienie – dostępny na store.novapraxis.pl

Blog / 07.04.2021

W lutym 2021 wprowadziliśmy do oferty naszego serwisu internetowego store.novapraxis.pl innowacyjną usługę polegającą na opracowaniu mapy procesów na zamówienie dla dowolnej branży. 

To innowacyjne rozwiązanie, które oferujemy naszym stałym i nowym klientom. W przypadku stałych klientów opracowany proces możemy zamieścić bezpośrednio w ich repozytorium procesów. Nowi klienci otrzymują od nas diagram wraz z dokumentacją, co umożliwia im dalszą rozbudowę opracowanego procesu.”

standaryzacja działań w firmi

Proces na zamówienie to produkt dla firm, których model biznesowy jest w jakimś obszarze nietypowy i nie można go dopasować do danego wzorca. Modelujemy zamówiony proces uwzględniając potrzeby klienta. Proces może być opracowany do następujących celów:

 • Przygotowanie do robotyzacji
 • Uporządkowanie fragmentu działania firmy
 • Identyfikacja wąskich gardeł w procesie
 • Identyfikacja przepływu informacji w procesie oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych aktorów
 • Wdrożenie określonych procedur w danym procesie
 • Optymalizacja pod kątem skrócenia czasu realizacji lub ograniczenia kosztów 

Dlaczego warto wykorzystać ten rodzaju usługi?

 • Czasami bardzo trudno jest zacząć opisywać swoją organizację. Zlecenie opis jednego procesu pozwala już popracować nad zmianami w firmie
 • Zlecamy tylko to co jest nam rzeczywiście potrzebne
 • Możemy rozłożyć w czasie nasze działania optymalizacyjne
 • Niewielki koszt względem koszty kompleksowej usługi analizy i optymalizacji procesów.
 • Szybka realizacja przez nasz zespół analityków
Read More >>
rozwiązanie problemu

Problem Solving – narzędzie do rozwiązywanie problemów

Blog / 17.03.2021

Optymalizacja procesów biznesowych jest wyzwaniem, które wymaga znalezienia przyczyn pojawiających się problemów oraz ich skutecznego i szybkiego rozwiązania. Nie jest to takie łatwe, jak może się z pozoru wydawać. Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych to częste przyczyny dodatkowych kłopotów, które pojawiają się na etapie poszukiwania i rozwiązywania problemów poszczególnych działów lub całej organizacji. Wyjaśniamy, na czym polega optymalizacja procesów biznesowych metodami Lean i dlaczego warto korzystać z narzędzia Problem Solving.

Read More >>

Banki spółdzielcze – czas na zmiany

Blog / 07.03.2021

Wg. danych opublikowanych w raporcie KNF w Polsce aa koniec września 2020 r. działały 533 banki spółdzielcze, w tym 328 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 192 IPS SGB, a poza IPS we wrześniu 2020 r. funkcjonowało 13 banków. To co ważne dla banków spółdzielczych to fakt, iż całkowity wynik finansowy rok do roku (09.2019/ 09.2020) skurczył się aż o 16,7%. Liczba placówek (bez central) w stosunku do września 2019 r. zmniejszyła się o 171 (z 3699 do 3528) z tego 90 w III kwartale 2020 r.  

Banki spółdzielcze zareagowały   na zmieniającą się sytuację poprzez wprowadzanie różnych oszczędności. W okresie trzech kwartałów 2020r zmniejszono liczbę etatów o 1077 , co stanowiło 4,5% sumarycznej liczby etatów wśród 533 banków.  Analizując szczegółowe dane dotyczące wyniku finansowego (-97 mln) z raportu KNF wyczytam, iż największy udział w stracie miały Koszty operacyjne, w tym:  koszty ogólnego zarządu +84,2 mln zł, w tym: wpłaty na rzecz BFG + 32,0, inne (w tym opłaty na rzecz KNF) +26,5 mln zł, koszty informatyczne +18,1 mln zł, usługi obce +7,9 mln zł, czynsze +4,6 mln zł., a zmniejszenie zatrudnienia w ciągu trzech kwartałów 2020 r. spowodowało zmniejszenie kosztów pracowniczych o 4,1 mln zł. 

Banki spółdzielcze zaczęły inwestować w nowe rozwiązania informatyczne, które mają usprawnić ich działanie. Zwarzywszy na strukturę BS, trzeba mieć na względzie iż będzie to bardzo żmudny i trudny proces. Nasze doświadczenia z sektora bankowego wyraźnie wskazują, iż struktury banków spółdzielczych będą musiałby ulec dużym przeobrażeniom, dodatkowo COVID wymusi pozbycie się dużej ilości papierów, które są zmorą banków spółdzielczych. 

Uwzględniając średni wynik na naszych projektach doradczych z sektora usługowego i produkcyjnego, zmiany w sposobie obsługi procesów, przeorganizowanie określonych działów może dać zysk nawet 15%, a to jest bardzo dużo dla całego sektora.  Warto przy tym zwrócić uwagę, że za zmianami organizacyjnymi muszą iść głębokie zmiany w samej organizacji pracy i wdrożenie przy tym mechanizmów automatyzujących proste czynności.

Nova Praxis zrealizowała projekty doradcze dla BS w Brodnicy oraz KDBS we Włocławku. W obu przypadkach  udało się wskazać konieczne zmiany podnoszące efektywność. Od II.2021. Nova Praxis rozpoczęła współpracę z firmą RICOH oraz dostawcą systemu do obiegu dokumentów DOCUWARE tworząc w ten sposób konsorcjum, które jest w stanie przeprowadzić zmiany organizacyjne, wdrożyć procedury oraz wdrożyć wydajne rozwiązania do digitalizacji i zarządzania dokumentami, co jest szczególnie istotne właśnie w bankach spółdzielczych gdzie poziom biurokracji jest naprawdę wysoki.

Banki spółdzielcze muszą wejść w        

Read More >>
hr

Digitalizacja procesów HR – trend czy konieczność?

Blog / 02.03.2021

Celem każdej firmy jest osiąganie możliwie dużego zysku, zwiększanie udziałów rynkowych oraz stałe dążenie do podwyższania wartości całego przedsiębiorstwa. Zadania te są realizowane na różnych poziomach działania i na wiele sposobów od doskonalenia używanych technologii – wymiany parku maszynowego i stosowania wydajnych urządzeń, wprowadzania nowszych materiałów i surowców czy modyfikacji metod wytwarzania – przez skupianie się na redukcji kosztów, aż po rozwój produktów czy inwestowanie w działalność marketingową i reklamę. 

Read More >>
zarządzanie kompentncjami

Zarządzanie kompetencjami

Blog / 02.03.2021

Skuteczność działania firmy przejawia się na różnych poziomach jej funkcjonowania, jednak ostateczną miarą efektywności realizowanych przez nią strategii jest jej pozycja rynkowa oraz wzrost wartości, które generuje dla swoich właścicieli. Na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa składa się wiele procesów związanych z poszczególnymi obszarami – posiadaniem odpowiedniej technologii produkcji lub świadczenia usług, zapewnieniem niezbędnych zasobów, stworzeniem właściwej struktury organizacyjnej, komunikowaniem się z rynkiem, a także pozyskiwaniem informacji o klientach, ich potrzebach i oczekiwaniach oraz otoczeniu, w którym działa firma. 

Read More >>

struktura organizacji

Zmiany w strukturze organizacyjnej

Blog / 20.01.2021

W życiu każdego przedsiębiorstwa niezależnie czy mamy do czynienia z małą firmą, czy dużą korporacją, przychodzi moment, gdy należy pochylić się nad strukturą organizacyjną. Powody są różne: przeciągające się procesy, które wydłużają załatwianie nawet najprostszych spraw, wyzwania ze sprawiedliwą oceną i porównaniem wyników pracowników czy niejasne i niedostosowane do obecnych wyzwań, z którymi zmaga się firma – to tylko niektóre z nich.

Read More >>
standaryzacja działań w firmi

Od czego rozpocząć standaryzację działań w firmie?

Blog / 21.12.2020

Według słownikowej definicji standard to „poziom towarów albo usług spełniający podstawowe wymagania”. Standaryzacja to specjalne metody pracy wdrażane w firmach, aby móc przeprowadzać różne procesy, jak najlepiej wykorzystując czas oraz dostępne środki. Dzięki niej możliwe jest ciągłe podnoszenie jakości pracy. Często mylnie kojarzy się ją z przesadną biurokracją, która stoi na przeszkodzie ciągłym zmianom i ulepszeniom – standaryzacja to przeciwieństwo takiego podejścia, jej głównym celem ma być bowiem permanentne udoskonalanie i usprawnianie działań przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie. Jest to metoda organizacji pracy, która umożliwia wprowadzanie zmian na lepsze.

Read More >>

Digitalizacja procesów

Blog / 19.12.2020

COVID-19 wymusił wiele zmian w sposobie organizacji firm, chociażby przejście pracowników w tryb Home Office, zmiany w zamówieniach czy wolumenie sprzedaży. Stąd wiele osób coraz częściej myśli o digitalizacji swoich procesów. Z przeprowadzonych przez nas projektów i badań ankietowych wynika, że najczęściej firmy postrzegają digitalizację poprzez zakup systemu do obiegu dokumentów, workflow czy system OCR do faktur. Przy czym zakup systemu nie jest jeszcze digitalizacją

mapowanie procesów

W rzeczywistości aby mówić o digitalizacji procesów musimy przede wszystkich myśleć o pozbyciu się papieru z obiegu informacji w firmie.  Zatem kluczem staje się opracowanie procedur i reguł dotyczących  skanowania dokumentów, tak aby maksymalnie zautomatyzować dalsze przetwarzanie zeskanowanych dokumentów. Dlatego tak ważne jest, aby w procesie wprowadzenia dokumentu do systemu obiegu dokumentów ustalić kilka istotnych informacji:

 • Rodzaj dokumentu
 • Identyfikator wewnętrzny
 • Kogo dotyczy dokument
 • Kto ma zaakceptować dokument
 • Kogo dotyczy dokument
 • Identyfikator zamówienia (jeżeli istnieje)
 • Data utworzenia
 • Data rejestracji

Zakres potrzebnych informacji wynika wprost z tego jak daleko chcemy zautomatyzować swoje procesy w firmie. 

Dla przykładu, samo zeskanowanie dokumentów  bez jakiejkolwiek informacji  co do jest za dokument w zasadzie nie daje wartości dodanej firmie, a wręcz firma dokłada do takiej obsługi procesu, bo musi zatrudnić osobę, która będzie sortować te dokumenty i ręcznie ustalać kto ma w organizacji przejąć obsługę danego dokumentu, w szczególności kto ma zaakceptować fakturę, podpisać umowę etc.

Zatem zastosowanie prostego urządzenia wielofunkcyjnego jakie możemy spotkać w biurach nie wiele jest nam w stanie pomóc, poza zapisem zeskanowanego dokumentu w folderze sieciowym lub na skrzynkę pocztową. NIe możemy tu mówić jeszcze o żadnej digitalizacji. Mamy zwyczajnie zeskanowany obraz dokumentu.

Bardziej zaawansowane systemy skanujące pozwalają chociażby na podział dokumentów na pliki (reguły separacji dokumentów na osobne pliki), OCR strefy lub stref, eliminację pustych strony czy tworzenie plików PDF do wyszukiwania.

Nova Praxis wspiera firmy w projektowaniu rozwiązań do digitalizacji i automatyzacji procesów.

Polecamy gotowy produkt na naszym eStore do pełnej digitalizacji dokumentów wraz z niezbędnym sprzętem, szkoleniami z automatyzacji oraz instrukcjami jak efektywnie skorzystać z całego systemu.

Pakiet zwiera:

 • wydajny skaner Epson WorkForce DS-770 z opcją OCR w locie
 • pre-definiowane zadania na skaner od automatycznego przesyłania dokumentów do wybranych adresatów
 • aplikację biznesową do zarządzania dokumentami w oparciu o platformę FileMaker
 • licencję serwerową platformy FileMaker oraz 5 licencji stanowisjkowych do pracy na WWW, Mobile oraz aplikacji FileMaker PRO
 • Mac Mini jako lokalny serwer plików
 • Voucher na szkolenie z podstaw MAC OS
 • Voucher na szkolenie  w firmie z narzędzi do automatyzacji w oparciu o rozwiązania Apple Script oraz platformę File Maker

Sprawdź nasz Zestaw do digitalizacji w naszym sStore.

Read More >>
mapowanie procesów

Jak rozumieć pojęcie „procesu” w przypadku mapowania procesów?

Blog / 07.12.2020

Istnieje wiele definicji procesów w biznesie. Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2006 termin ten odnosi się do “zbioru działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu”. Każda organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja) jest zbiorem procesów. Przy określaniu procesów w organizacji bardzo ważna jest właściwa identyfikacja procesów wewnątrz firmy, a także na styku firmy – dostawca lub klient. Do przykładowych procesów zaliczamy m.in. proces obsługi Klienta, proces sprzedaży, proces magazynowania czy proces reklamacji.

Read More >>