Audyt projektów B+R 

W skrócie

Komu i w czym pomaga usługa

Usługa jest adresowana do firm, które chcą zweryfikować czy mogą skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej. Celem takiego badania jest ocena potencjału innowacyjności produktowej i procesowe w organizacji. Badaniu podlegają inicjatywy wewnętrzne oraz podejmowane w bieżącym roku działania mające na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub mające na celu wdrożenie innowacji procesowych (np: digitalizacja, e-commerce, etc.)

Z ulgi B+R jest sens skorzystać, jeżeli spełnione jest kilka poniższych założeń:

 1. Spółka w bieżącym roku wypracuje zysk netto powyżej 1 mln. zł
 2. Spółka planuje w bieżącym roku wdrożyć innowacje produktowe lub procesowe lub jest w trakcie ich wdrażania

Usługa stanowi wstęp do dalszych działań związanych z przygotowaniem kart projektów, budżetu, szczegółowego planu działania, opis AS IS oraz celów jakie firma zamierza osiągnąć  w ramach danego projektu B+R

Na czym polega usługa

Zakres audytu obejmuje następujące zadania:

 • Podstawowa analiza finansowa w oparciu o podstawowe wskaźniki finansowe
 • Weryfikacja miejsc gdzie możliwa jest innowacja procesowa lub produktowa w organizacji
 • Weryfikacja sposobu realizacji projektów w organizacji
 • Oszacowanie budżetu projektu/projektów B+R uwzględniając możliwe zaangażowanie personelu, posiadanych maszyn i urządzeń oraz planowane do zakupu WNiP i ŚT.

Wynik audytu określa, które z procesów mogą być zoptymalizowane lub które z produktów można włączyć w projekty B+R. Opracowanie raportu z audytu jest finalnym etapem usługi. 

Przed rozpoczęciem audytu podpisywana jest umowa o poufności, która chroni dane osobowe i informacje poufne klienta.

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki w jakich realizujemy usługę badania organizacji

Krok 1.

Zakres badania

Zakres badania organizacji obejmuje:

 • Audyt organizacji pod kątem możliwości skorzystania z ulgi B+R obejmuje:
  • Podstawowa analiza wskaźników finansowych przedsiębiorstwa
   • Analiza płynności finansowej
   • Analiza możliwości inwestycyjnych
   • Wskaźnik szybki
   • Analiza polityki kredytowania klientów
   • Analiza polityki pożyczkowej przedsiębiorstwa (kredyty krótkoterminowe i kredyty długoterminowa)
   • Analiza rentowności sprzedaży
   • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
   • Prognozowany zysk na podstawie danych historycznych
  • Weryfikacja miejsc gdzie możliwa jest innowacja procesowa lub produktowa w organizacji
   • Identyfikacja wewnętrznych inicjatyw w organizacji, tych toczących się i tych planowanych w perspektywie bieżącego roku;
   • Analiza produktów i usług oferowanych przez Zamawiającego oraz wskazanie miejsc do innowacji produktowej i procesowej;
   • Analiza modelu biznesowego w celu identyfikacji innowacji produktowej;
   • Identyfikacja zasobów ludzkich, WNiP oraz ŚT jakie mogą być zaangażowane w projekt/projekty B+R;
   • Identyfikacja procesów w ramach których może zostać zastosowana innowacja procesowa w formie mapy procesów na poziomie N-1.
  • Weryfikacja sposobu realizacji projektów w organizacji
   • Weryfikacja sposobu realizacji projektów oraz wewnętrznych inicjatyw w organizacji
   • Określenie miejsc wymagających usprawnienia przed rozpoczęciem projektu/projektów B+R
  • Oszacowanie budżetu projektu/projektów B+R uwzględniając możliwe zaangażowanie personelu, posiadanych maszyn i urządzeń oraz planowane do zakupu WNiP i ŚT.
   • Oszacowanie budżetu projektu/projektów w ujęciu miesięcznym na podstawie przekazanych informacji o kosztach pracy, amortyzacji, zakupionych i planowanych do zakupu WNiP, aparaturze, usługach eksperckich zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 marca 2021 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 706)
   • Oszacowanie harmonogramu realizacji projektu/projektów B+R w ramach bieżącego roku.

  W ramach przygotowania audytu ustalane jest miejsce i data prowadzenia badania. We wszystkich tych działaniach bierzemy pod uwagę minimalizację obciążenia badanej organizacji w trakcie audytu. 

mapowanie procesów
usługi doradcze

Krok 2.

Realizacja audytu

Realizacja audytu jest prowadzona według planu ustalonego w fazie przygotowania audytu. Audyt jest wykonywany przez ustalony zespół audytowy pod przewodnictwem kierownika audytu. Zespół audytowy musi być niezależny i niepowiązany z organizacją, która jest badana, co jest potwierdzane jeszcze przed rozpoczęciem audytu. Jakość badania zapewnia opracowany scenariusz realizacji audytu, szablony formularzy do badania oraz stosowanie list kontrolnych.

Realizacja audytu rozpoczyna się od spotkania otwierającego, które ma na celu przestawienie zespołu audytorskiego, przestawienie celu i zakresu audytu oraz jego planu. Audyt jest prowadzony w sposób bezstronny i obiektywy, jest to osiągane poprzez oparcie się na realnych dowodach z badanego obszaru.

Prowadzenie audytu obejmuje analizę dokumentacji dotyczącej obszaru badania, w szczególności sposób prowadzenia projektów czy wewnętrznych inicjatyw, podejmowane dotychczas działania związane z wprowadzaniem innowacji produktowych i procesowych oraz wykorzystywane zasoby do tego.

 

Krok 3.

Raport z audytu

Opracowanie raportu z audytu jest finalnym etapem usługi. Raport zawiera szczegółowy opis przebiegu badania, datę, miejsce, cele i zakres badania oraz harmonogram audytu. W raporcie zamieszczane są informacje o zespole audytowym i osobach badanych ze strony organizacji. 

W raporcie zostaną opisane wszystkie zidentyfikowane inicjatywy ze wskazaniem, które z nich mogą i powinny być uwzględnione w ramach prowadzonych projektów B+R a szczególności, które z nich mogą być rozliczone w ramach ulgi B+R zgodnie z wymogami ustawy z dnia z dnia 16 marca 2021 r.  o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 706)

 

Przekazanie raportu  kończy audyt.

usługi doradcze

Produkty projektu

Klienci otrzymują zawsze jasno zdefiniowany zestaw produktów usługi. 

 • Plan audytu z harmonogramem
 • Raport z audytu działań B+R

Audyt można zamówić za pośrednictwem naszego serwisu internetowego Audyt organizacji pod projekt B+R lub wysyłając zapytanie na adres biuro@novapraxis.pl

 

mapowanie procesu