[just_icon icon=”icomoon-kariera” icon_size=”130″ icon_color=”#0070c0″ icon_align=”left”]

HR podnosi efektywność w firmie

Rola HR w podnoszeniu efektywności

Dział HR stanowi ważny element budowy i rozwoju zasobów ludzkich w firmie, stąd nie powinno dziwić, że w wielu firmach właśnie dział HR staje się adresatem zagadnień związanych  podnoszeniem efektywności zasobów ludzkich w organizacji.

Dyrektorzy HR w ostatnich latach coraz częściej otrzymują od kierownictwa firmy zadania, które mają na celu znalezienie metody na wzrost efektywności pracowników w firmie. Sam rozwój pracowników jest już niewystarczający aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Powodów podnoszenia efektywności jest wiele, ale niewątpliwie konkurencja i rynek pracownika odgrywają tu znaczącą rolę.

Dotychczas stosowane narzędzia przez działy HR związane z rozwojem pracowników okazują się często niewystarczające aby osiągnąć znaczący wzrost efektywności, pomimo iż systemy ocen oraz systemy motywacyjne są dobrze zaprojektowane. Dalszy wzrost efektywności wiązać się już musi ze zmianami w sposobie obsługi procesów w firmie. Udział działu HR w takich zmianach jest bardzo ważny, zwłaszcza w kontekście zdefiniowania koniecznych zmian w sposobie funkcjonowania firmy, w tym: wartościowanie stanowisk, określenie potencjału zasobów, sposób powiązania działów między sobą, definiwanie zakresu obowiązków między stanowiskami, identyfikacja miejsc w organizacji, które oznaczają się najmniejszą i największą efektywnością.

Jedną z metod pozyskania istotnej informacji o potencjale posiadanych zasobów, nieefektywności zasobów ludzkich, powiązaniach między działami jest Pomiar procesów.

optymalizacja procesów biznesowych

Pomiar procesów a narzędzia HR

Pomiar procesów daje bardzo precyzyjne informacje o strukturze czynności. Pozwala przeanalizować wielowymiarowo czas pracownika w ujęciu jego stanowiska, całego działu, powiązań z innymi działami w ramach stanowiska działu, pionu. utylizację, jakie czynności w dziale zajmują najwięcej czasu, jakie czynności są realizowane na rzecz innych działów. Ponadto pozwala określić jaka jest struktura pracy kierowników i liderów, co jest bardzo istotne do określenia wąskich gardeł w działach.

Poniżej wskazano przykładowe informacje jakie może pozyskać z dział HR dzięki wynikom z Pomiaru procesów:

 • Porównanie osób na tym samym stanowisku
 • Porównanie kart stanowiskowych z rzeczywiście realizowanymi zadaniami
 • W jaki sposób realizowane są cele z ocen okresowych
 • Kto wykonuje najtrudniejsze zadania w dziale (bardzo pomocne w planowaniu awansów)
 • Wyszukanie osób z największym potencjałem rozwoju
 • Wyszukanie osób o największym zaangażowaniu
 • Struktura czasu pracy kierowników i innych osób
 • Kluczowe działania w danym dziale
 • Procentowym podział pracy na procesy podstawowe, pomocnicze, niechciane, zadania
 • Wskazanie wąskich gardeł, dublowanie zadań

Pozyskanie dane z Pomiaru procesów są niezmiernie pomocne w tworzeniu celów dla pracowników, chociażby w ramach ocen okresowych. Równocześnie mając dane o profilu osoby na stanowisku Lidera możemy wskazać, które osoby najlepiej pasują do niego i w ten sposób tworzyć system awansów.

optymalizacja procesów biznesowych

„Wyniki z pomiaru procesów pozwalają podnieść efektywność w niektórych działach ponad 20%”

Wykorzystanie wyników z pomiaru procesów poza Działem HR

Wyniki z pomiaru procesów mogą być wykorzystane przez działy HR do aktualizacji kart stanowiskowych, wsparcie w tworzeniu nowych struktur organizacyjnych, przy kalkulacji optymalnego poziomu zasobów ludzkich w firmie.

Wyniki z pomiaru procesów mogą być również wykorzystane przez działania, które nie są bezpośrednio związane z zakresem zadań Działu HR, ale realizacja ich realizacja bez wsparcia HR jest trudna np.:

 • Wsparcie HR we wdrożeniu nowych systemów w firmie – nowe rozwiązania informatyczne zwykle powodują zmiany w obsłudze procesów, a to z kolei wymusza zmiany w strukturze organizacyjnej, stąd udział HR w tym zagadnieniu jest niezmiernie istotny
 • Zmiany organizacyjne związane z połączeniem oddziałów, firm, etc – to zagadnienie w którym obecność działów HR jest wręcz niezbędna. Wyniki z analizy i pomiaru procesów pozwala wskazać miejsca, w których różnice w sposobie działania są największe, identyfikacja miejsc, które sprawiają pracownikom
optymalizacja procesów biznesowych

Zarządzanie przez cele (MBO) narzędziem HR do podnoszenia efektywności

Elementem, który znakomicie uzupełnia usprawnienie procesów jest zarządzanie firmą przez wyznaczanie celów na każdym szczeblu organizacji. Metodyka zarządzania przez cele – MBO ma zastosowanie do wyznaczania i rozliczania celów dla pracowników, pozwala zaplanować i przekazać do realizacji zadania związane z wdrożeniem usprawnień w obsłudze procesów.

Dzięki narzędziu praxiMBO Dział HR może wspierać działy w firmie w budowaniu spójnych celów od zarządu firmy, poprzez różne szczeble kierownicze po szeregowe stanowiska produkcyjne czy usługowe.

Więcej informacji o praxiMBO tutaj.

optymalizacja procesów biznesowych

Uruchomienie analizy i pomiaru procesów

Pomiar i analiza procesów może być realizowana dla wybranych działów lub całej firmy. My rekomendujemy rozpoczęcie od działów związanych z rozliczeniami, gdyż one skupiają na sobie najwięcej problemów.
Najprostszy schemat uruchomienia pomiaru i analizy procesów obejmuje:

1) Analiza procesów

 • Pogłębiona analiza procesów / mapowanie
 • Opracowanie Mapy czynności
 • Warsztaty

2) Pomiar procesów

 • Przygotowanie do uruchomienia pomiaru
 • Szkolenia
 • Start pomiaru (zwykle 1-2 miesięcy)
 • Udostępnienie systemu do pomiaru procesów
 • Nadzór nad pomiarem procesów przez cały okres trwania pomiaru

3) Opracowanie rekomendacji zmian

 • Rekomendacje w podziale na 3 grupy
  • Zmiany stanowiskowe <3 mcy
  • Zmiany w sposobie obsługi procesów < 6-9 mcy
  • Zmiany systemowe <12 mcy
 • Opracowanie wyników / rekomendacje

4) Wdrożenie rekomendacji

 • Zdefiniowanie celów
 • Start Systemu MBO
 • Wsparcie firmy we wdrożeniu rekomendacji
 • Nadzór nad realizacją celów

Przeanalizowaliśmy ponad 850 procesy

Przeprowadziliśmy badania 674 000 godzin pracy

Przebadaliśmy 450 stanowisk pracy

Zwiększyliśmy efektywność o ponad 12 600 osobodni