Blog

Viewing posts categorised under: Blog
biblioteka raportów

Biblioteka raportów jako narzędzie optymalizacji procesów raportowania

Blog / 30.11.2020

Raporty to narzędzie, które pozwala sprawnie kierować firmą czy organizacją. Niemal każde większe przedsiębiorstwo posiada system raportowania. Z jednej strony jest to niezwykle przydatny zbiór wszystkich istotnych informacji, z drugiej strony jednak może generować różnorodne problematyczne sytuacje, np. gdy dane są nieweryfikowalne lub nieaktualne, gdy raportów jest zbyt dużo, gdy pracownicy interpretują je w różny sposób itd.

Read More >>
mapowanie procesów

Jak rozumieć pojęcie „procesu” w przypadku mapowania procesów?

Blog / 17.11.2020

Istnieje wiele definicji procesów w biznesie. Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2006 termin ten odnosi się do “zbioru działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu”. Każda organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja) jest zbiorem procesów. Przy określaniu procesów w organizacji bardzo ważna jest właściwa identyfikacja procesów wewnątrz firmy, a także na styku firmy – dostawca lub klient. Do przykładowych procesów zaliczamy m.in. proces obsługi Klienta, proces sprzedaży, proces magazynowania czy proces reklamacji.

Read More >>
Optymalizacja procesów biznesowych

Co to znaczy, że proces biznesowy jest właściwie zoptymalizowany?

Blog / 12.08.2020

Optymalizacja procesów biznesowych to podstawa powodzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Na czym jednak polega i skąd wiemy, że dany proces jest odpowiednio zoptymalizowany?

Read More >>
zmiany w organizacji

Kiedy warto dokonywać zmian w organizacji

Blog / 15.07.2020

Konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu organizacji towarzyszy zazwyczaj wiele sygnałów i przesłanek, na podstawie których możemy ją stwierdzić. Mogą one przy tym zarówno mieć formę bodźców zewnętrznych, jak i powstawać w obrębie organizacji. Jakie to przesłanki i od czego zależą?

Read More >>
badanie efektywności

Jak rzetelnie analizować efektywność wykonywania zadań?

Blog / 01.07.2020

Badanie efektywności procesów – czyli inaczej KPI efektywności – służy opracowaniu planu i określeniu celu, jaki chcemy osiągnąć. Przed rozpoczęciem takiego badania powinniśmy określić, jakiego rodzaju danych będziemy potrzebować i w jaki sposób możemy je uzyskać – pozwoli nam to sprecyzować, co chcemy zmierzyć z jego pomocą.

Read More >>

Wartościowanie stanowisk pracy

Blog / 30.06.2020

Skutki COVID-19 dla biznesu biznesie

Pandemia COVID-19 wstrzymała część biznesu w miejscu w okresie marzec – maj 2020r. Dla takich branż jak gastronomia, turystyka, eventy, fitness czy sprzedaż odzieży, szkolenia czy transport pasażerski  zatrzymał się w miejscu z dnia na dzień. Ale skutki odczuły niemal wszystkie branże.

Powolny powrót do normalności w reżimie sanitarnym oznacza, że obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Wiele elementów biznesu zmienia się w wyrazisty i nieodwracalny sposób np.:

 • klienci są skłonni znacznie częściej kupować on-line niż na miejscu w galerii
 • unikamy papieru jako medium potwierdzające zawarcie umowy czy złożenie zamówienia
 • klienci oczekują bardziej dopasowanej usługi lub produktu do naszych potrzeb
 • klienci oczekują szybszej obsługi, są skłonni zapłacić więcej za szybszą dostawę i sprawniejszą obsługę klienta. 
 • obsługa e-klienta będzie nabierać znaczenia, bo w sieci to będzie mieć znaczenie. W galerii klient mógł wybierać pomiędzy sklepami ale przy zastosowanym reżimie sanitarnym 
 • trener bez umiejętności płynnej pracy z programami do transmisji video staje się niewiarygodny a czasem wręcz śmieszny popełniając proste istotne błędy. tworzy się wręcz nowy zawód – Trener OnLine
 • problemy wywołane tarczą 4.0 odbiją się negatywnie na wielu pracownikach, ucierpi na tym sektor budownictwa mieszkalnego
 • przedstawiciele handlowi, już przed pandemią budzili wiele wątpliwości, a teraz wiele firm się zastanawia jak ich zastąpić poprzez sprawniejszą sprzedaż on-line, a do tego są potrzebne zupełnie inne kompetencje. To dla firmy również znacznie mniejsze koszty, gdyż nie muszą ponosić kosztów utrzymania samochodów służbowych, które i tak już teraz przestały być atrakcyjnym elementem optymalizacji podatków
 • myśląc o obniżeniu kosztów pracy poprzez zmniejszenie powierzchni biurowej musimy mieć na uwadze, że pracownicy powinni mieć zapewniony sprawny system komunikacji w firmie (nie mamy tu na myśli programu do komunikacji). Mamy tu na myśli procedury, instrukcje, szkolenia jak korzystać z nowych rozwiązań, jak bezpieczenie korzystać systemów do komunikacji zdalnej, jak bezpieczenie wymieniać dokumenty, etc.

 

Dodatkowo, powinniśmy wziąć pod uwagę, ile czasu na danym stanowisku zajmują podstawowe czynności, a ile czynności pomocnicze czy wspierające. Tak zbudowany profil stanowisk pozwala w precyzyjny sposób zwartościować stanowiska w naszej firmie i poukładać na nowo zakres odpowiedzialności w firmie, po przeprowadzonej reorganizacji. 

Nowe podejście do wartościowania stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy, przy zanikającym rynku pracownika może oznaczać, że firma będzie przepłacać za pracę swoich pracowników. Tworzone raporty płacowe będą się różnić co do wynagrodzeń, zwłaszcza na stanowiskach specjalistów, gdyż jesteśmy w procesie definiowania na nowo zakresu podstawowych obowiązków na stanowiskach, które znaliśmy jeszcze 2-3 miesiące temu, tworzą się zupełnie nowe stanowiska, a niektóre będą stopniowo zanikać. 

Read More >>

Zmiana w firmie – ile to będzie trwało?

Blog / 29.06.2020

Prowadząc od wielu lat projekty związane z optymalizacją procesów obserwujemy pewne zjawisko, iż część firm niejako przerywa proces zmian, pomimo iż początkowo jest on bardzo dobrze opisany. 

Zgłębiając nieco tematykę zmian natkniemy się na szereg modeli i teorii związanych  z zarządzaniem zmianą i sposobu w jaki firmy powinny przeprowadzać proces zmian. Dość znaną jest krzywa Kubler-Ross, badaczki analizującej przez wiele lat jak osoby przechodzą proces akceptacji utraty bliskich osób. Z czasem wnioski Kubler-Ross zostały zaadoptowane do tzw. „krzywej zmiany”. Analizując przebieg krzywej wyraźnie widać swoiste minimum lokalne. To niebezpieczny punkt, który oznacza, że firma może utknąć między Etapem niedowierzania, Frustracji i Recesji. Szczególnie ważny jest etap Frustracji, kiedy narasta niezadowolenie ze stanu obecnego i tak to może się ciągnąć miesiącami lub latami, aż główni oponenci zmiany nie zdecydują się odejść, bo tak to się zazwyczaj kończy.

Każda zmiana niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia, które firma powinna wziąć pod uwagę rozpoczynając proces zmian. Natomiast zazwyczaj oczekiwania są bardzo wysokie, ale ludzie otrzymują nic w zamian, co sprawia że nawet jak się zaangażują na początku to szybko tracą energię i wchodzi w fazę Frustracji. Póki nie będzie jasnego komunikatu ze strony osób zarządzających co do kierunku zmian, zakresu i oczekiwanych korzyści poziom niezadowolenia będzie się pogłębiał. Ile to może trwać? to wszystko zależy od specyfiki danej firmy, nie raz pracownicy po 3-6 miesiącach zaakceptują zmianę taką jaka ona jest, a innym razem zmiany nie uda się przeprowadzić nawet przez 2 lata.

Co warte podkreślenia, o niepowodzeniu przeprowadzenia zmiany decydują również managerowie, przy czym często nie zdają sobie z tego sprawy, że ograniczenie zaangażowania w proces zmiany wpłynie negatywnie na jej przebieg.

Niezmiernie ważne jest zidentyfikowanie przed rozpoczęciem procesu zmiany barier i problemów pracowników, a tworząc Plan wdrożenia zmiany umiejętnie wkomponować rozwiązania ograniczające zidentyfikowane problemy i bariery.

Przy dużym oporze przed zmianą nie uda się jej przeprowadzić. Reguła Beckhard-Harris określa warunek jaki musi być spełniony aby zmiana miana szanse powodzenia:

DxVxF>R, gdzie

 • D  – poziom niezadowolenia ze stanu obecnego
 • V – wizja przyszłości nakreślona przez zarządzajacych, która ma przynieść firmie określone korzyści
 • F – pierwsze kroki jakie firma powinna wykonać aby ograniczyć opór pracowników przed zmianą.
 • R – opór ludzi wewnątrz organizacji przed zmianą (niekoniecznie to musi być tylko opór pracowników liniowych ,często ten opór reprezentują również managerowie średniego szczebla).
Read More >>

Pomiar procesów jako narzędzie wspierające zmiany organizacyjny

Blog / 22.05.2020

Udoskonalamy nasze narzędzie do pomiaru procesów dostosowując się do panującej pandemii.

 

Więcej o samym procesie można znaleść na stronie opisującej samą metodykę: Metodyka i pomiar narzędzia pomiaru 

Read More >>
mapy procesów

Tworzenie mapy procesu. Największe trudności i wyzwania

Blog / 22.05.2020

Tworzenie map procesów ma na celu zwiększenie efektywności i wydajności przedsiębiorstwa. Jest to technika zarządzania jakością stosowana już praktycznie od stu lat (stworzona przez Franka Gilbretha w 1921 r.). Stanowi graficzne przedstawienie procesu czy operacji przy pomocy określonych symboli. Opis graficzny obejmuje nie tylko analizowany proces, ale też wszystkie dotyczące go powiązania. Celem tych działań jest usprawnienie funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Read More >>

Narzędzie do modelowania procesów

Blog / 15.05.2020

 

Firma Nova Praxis w maju 2020r. została przedstawicielem firmy Visual Paradigm ( VP). Narzędzie do modelowania procesów firmy Visual Paradigm jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą tworzyć lub rozwijać swoje mapy procesów.   Visual Paradigm pozwala tworzyć diagramy UML, ERD, DFD czy SoaML Ponadto pozwala na tworzenie makiet UX, wymagań funkcjonalnych, historyjek AGILE. Mnogość opcji i wszechstronność sprawia, że VP jest narzędziem zarówno dla analityków biznesowych jak i analityków systemowych czy projektantów aplikacji, czy wreszcie dla Scrum Masterów.

 

mapa procesów firmy mapa procesów firmy

 

Silnym wyróżnikiem jest możliwość pracy grupowej w trybie on-line, co sprawia, że VP konkuruje z  ADONIS czy  Enterprise Architect. 

Nova Praxis używa narzędzie VP od ponad 5 lat do modelowania procesów oraz tworzenia map procesów.

Visual Paradigm w wersji 16.x oferuje licencje w czterech wersjach:

 • Modeler  – licencja dla osób, które głównie modyfikują diagramy, nie tworzą zaawnasowanych  modeli analitycznych
 • Standard – kluczowa różnica to możliwość generowania dokumentacji oraz dostęp do narzędzie AGILE oraz narzędzi do modelowania interfejsu użytkownika
 • Professional – rozwiązanie przeznaczone dla osób, które poprzez narzędzie VP chcą mieć w ramach zintegrowanego środowiska narzędzie do zarządzania projektami wg. metodyki AGILE, PM Book. Wersja Professional umożliwia wykorzystanie narzędzia do ustalania celów strategicznych w firmie.
 • Enterprise – obejmuje możliwość modelowania całej organizacji  w modelu ArchiMate

Visual Paradigm jest dostępny w wersji polskiej. Ponadto zakup licencji może być realizowane w jednym z trzech modeli

 • Model subskrybcji – opłata miesięczna za każdego użytkownika
 • Model licencji na użytkownika (tzw. Perpetual) – opłata jednorazowa za licencję na nazwanego użytkownika
 • Modeli licencji pływającej (tzw. Floating license)
Funkcjonalność Enterprise Professional Standard Modeler

Community

(do użytku niekomercyjnego)

UML diagram
ER diagram (ERD)
BPMN diagram  
Data Flow Diagram (DFD)  
SysML diagram  
Przegląd diagramów i komentowanie  
Praca zespołowa  
Diagram struktury organizacyjnej  
Opis przypadków użycia    
Analiza powiązań między diagramami    
Visual REST API designer    
Mama podróży klienta    
User Story    
UX prototyping tool    
     
Database engineering    
Document generation    
Gantt chart    
Animacja diagramów procesów    
Diagram RACI    
User Story Mapping & Agile tools      
Cykl życia zarządzania projektem      
Tworzenie makiet formularzy      
Modele ETL      
ArchiMate diagram        

 

Skontaktuj się z nami jeżeli jesteś zainteresowany zakupem licencji Visual Paradigm:


  Read More >>