Banki spółdzielcze – czas na zmiany

Wg. danych opublikowanych w raporcie KNF w Polsce aa koniec września 2020 r. działały 533 banki spółdzielcze, w tym 328 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 192 IPS SGB, a poza IPS we wrześniu 2020 r. funkcjonowało 13 banków. To co ważne dla banków spółdzielczych to fakt, iż całkowity wynik finansowy rok do roku (09.2019/ 09.2020) skurczył się aż o 16,7%. Liczba placówek (bez central) w stosunku do września 2019 r. zmniejszyła się o 171 (z 3699 do 3528) z tego 90 w III kwartale 2020 r.

Banki spółdzielcze zareagowały   na zmieniającą się sytuację poprzez wprowadzanie różnych oszczędności. W okresie trzech kwartałów 2020r zmniejszono liczbę etatów o 1077 , co stanowiło 4,5% sumarycznej liczby etatów wśród 533 banków.  Analizując szczegółowe dane dotyczące wyniku finansowego (-97 mln) z raportu KNF wyczytam, iż największy udział w stracie miały Koszty operacyjne, w tym:  koszty ogólnego zarządu +84,2 mln zł, w tym: wpłaty na rzecz BFG + 32,0, inne (w tym opłaty na rzecz KNF) +26,5 mln zł, koszty informatyczne +18,1 mln zł, usługi obce +7,9 mln zł, czynsze +4,6 mln zł., a zmniejszenie zatrudnienia w ciągu trzech kwartałów 2020 r. spowodowało zmniejszenie kosztów pracowniczych o 4,1 mln zł. 

Banki spółdzielcze zaczęły inwestować w nowe rozwiązania informatyczne, które mają usprawnić ich działanie. Zwarzywszy na strukturę BS, trzeba mieć na względzie iż będzie to bardzo żmudny i trudny proces. Nasze doświadczenia z sektora bankowego wyraźnie wskazują, iż struktury banków spółdzielczych będą musiałby ulec dużym przeobrażeniom, dodatkowo COVID wymusi pozbycie się dużej ilości papierów, które są zmorą banków spółdzielczych. 

Uwzględniając średni wynik na naszych projektach doradczych z sektora usługowego i produkcyjnego, zmiany w sposobie obsługi procesów, przeorganizowanie określonych działów może dać zysk nawet 15%, a to jest bardzo dużo dla całego sektora.  Warto przy tym zwrócić uwagę, że za zmianami organizacyjnymi muszą iść głębokie zmiany w samej organizacji pracy i wdrożenie przy tym mechanizmów automatyzujących proste czynności.

Nova Praxis zrealizowała projekty doradcze dla BS w Brodnicy oraz KDBS we Włocławku. W obu przypadkach  udało się wskazać konieczne zmiany podnoszące efektywność. Od II.2021. Nova Praxis rozpoczęła współpracę z firmą RICOH oraz dostawcą systemu do obiegu dokumentów DOCUWARE tworząc w ten sposób konsorcjum, które jest w stanie przeprowadzić zmiany organizacyjne, wdrożyć procedury oraz wdrożyć wydajne rozwiązania do digitalizacji i zarządzania dokumentami, co jest szczególnie istotne właśnie w bankach spółdzielczych gdzie poziom biurokracji jest naprawdę wysoki.

Banki spółdzielcze muszą wejść w