Dotacje unijne na rozwój firm 

W skrócie

Komu i w czym pomaga usługa

W ramach nowej perspektywy, którą tworzą dotacje unijne na lata 2014-2020 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia o wartości blisko 85 mld EUR. Duża część programów unijnych to dotacje przeznaczone na wsparcie przy projektach badawczo rozwojowych, projektach wdrażających innowacje procesowe i produktowe oraz projektach związanych z opracowaniem strategii rozwoju i eksportu produktów i usług.
Programy unijne przeznaczone są dla przedsiębiorstw z sektora MŚP:

 • Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, gdzie roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 • Małe przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników, gdzie roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
 • Średnie przedsiębiorstwa zatrudniających mniej niż 250 pracowników, gdzie roczna suma bilansowania nie przekracza 43 milionów euro.

Na czym polega usługa

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy pozyskiwaniu dotacji unijnych dla przedsiębiorstw zarówno przy projektach badawczo rozwojowych, jak i przy projektach wdrażających innowacje procesowe i produktowe oraz projektach związanych z opracowaniem strategii rozwoju i eksportu produktów i usług.

Zakres wsparcia dla naszych klientów podzielony został na trzy obszary tematyczne:

Badanie i rozwój – celem projektów badawczo-rozwojowych jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad „innowacyjnym rozwiązaniem”, co prowadzi do opracowania nowych technologii lub znacząco ulepszonych produktów na skalę co najmniej Polski, a najlepiej na skalę europejską. Intensywność wsparcia: 40-80%.

Innowacje produktowe i procesowe – celem projektów opartych o innowacje jest wdrażanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej innowacji technologicznej, procesowej lub produktowej. Do zaistnienia innowacji niezbędne jest, aby produkt, proces, były nowe lub znacząco udoskonalone w danej firmie.Intensywność wsparcia: 35-65%.

Strategia rozwoju przedsiębiorstw – Celem projektów z obszaru strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest wspieranie działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii rozwoju eksportu produktów, usług i działalności międzynarodowej. Intensywność wsparcia do 85%.

W niektórych programach unijnych intensywność wsparcia sięga nawet 85%. Dotacje unijne stanowią istotne wsparcie w rozwoju firm i to zarówno przy opracowywaniu nowych rozwiązań na skalę krajową czy światową, jak i przy udoskonalaniu procesów i produktów w przedsiębiorstwie. To też ogromna szansa dla firm, które pragną otworzyć się na rynki zagraniczne.

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki w jakich realizujemy nasze usługi w ramach typowego projektu

Krok 1.

Określenie potrzeb klienta

Na tym etapie ustalamy, jakie klient ma możliwości projektowe. W tym celu zespół Nova Praxis przeprowadza wstępne badanie organizacji klienta. W uzgodnieniu z badaną organizacją definiujemy potrzeby biznesowe. W tej fazie określany jest również kierunek rozwoju firmy. Należy pamiętać, że dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na określony cel. Nieważne czy chcemy uzyskać środki na badania i rozwój, innowacje produktowe i procesowe czy na strategie rozwoju przedsiębiorstwa – w każdym przypadku aplikujemy o środki na projekt mający swój początek i koniec.

Konsultanci Nova Praxis pomagają ustalić wstępny zakres projektu i cel.

usługi doradcze
usługi doradcze

Krok 2.

Wybór źródła wsparcia

Po zbadaniu organizacji i zaproponowaniu wstępnego zakresu projektu. Zespół Nova Praxis ocenia możliwość aplikowania o środki Unijne oraz wyszukuje potencjalne źródła dofinansowania. Projekt musi wpisywać się w cele konkretnego działania w ramach programu oraz zostać złożony we właściwym terminie ogłoszonym przez instytucję udzielającą wsparcia.

Zależnie od rodzaju projektu wsparcie może być udzielone na:

 • Badania przemysłowe,
 • Prace rozwojowe,
 • Innowacja produktowa,
 • Innowacja procesowa,
 • Innowacja marketingowa,
 • Innowacja organizacyjna,
 • Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych,
 • Opracowanie długoterminowych strategii biznesowych / planu rozwoju eksportu produktów, usług i działalności międzynarodowej,
 • Dostosowania produkcji, usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego,
 • Specjalistyczne usługi doradcze,
 • Udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Krok 3.

Zdefiniowanie zakresu projektu

W tym kroku konsultanci Nova Praxis wspomagają klienta w zdefiniowaniu projektu w tym:

 • zakresu,
 • opisu,
 • budżetu,
 • niezbędnych zasobów,
 • okresu realizacji.

Konsultanci wspomagają klienta w decyzji czy projekt jest możliwy do wykonania własnymi siłami czy niezbędny jest wybór Wykonawców zewnętrznych.  W trakcie opracowywania dokumentów projektowych konsultanci szczególną uwagę zwracają na zgodność opisów z wymaganiami regulaminu konkursowego.

usługi doradcze
usługi doradcze

Krok 4.

Opracowanie wniosku

Przygotowanie aplikacji zgodnie z instrukcją jej wypełniania z uwzględnieniem wymagań określonych w ramach konkretnego programu i przy jednoczesnym intensywnym wsparciu klienta.

Z uwagi na krótki czas przygotowania wniosku, zdefiniowane założenia w ramach Kroku 3 stają się bardzo pomocne przy wypełnieniu dokumentacji konkursowej. Istotnym elementem jest opracowanie części finansowej, która jest elementem każdego wniosku o dofinansowanie.

W ostatnim kroku konsultanci wprowadzają uwagi klienta do wniosku i po ostatecznej akceptacji składają wniosek o dofinansowanie w raz z załącznikami w formie określanej w regulaminie danego programu.

W ramach etapu powstaje wniosek i niezbędne załączniki.

Produkty projektu

Klienci otrzymują zawsze jasno zdefiniowany zestaw produktów usługi. 

 • Zakres projektu
 • Wniosek aplikacyjny
 • Załączniki do wniosku aplikacyjnego

Kształt produktów i zakres opisywanych usług może różnić się w poszczególnych projektach – dokładny zakres projektu dobierany jest zawsze indywidualnie do potrzeb konkretnego Klienta i jest precyzyjnie opisywany w ofercie / umowie przed rozpoczęciem projektu.

mapowanie procesu

Wsparcie po realizacji usługi

Po realizacji usługi Nova Praxis może zrealizować szereg usług związanych z dofinansowaniem miedzy innymi: rozliczanie projektu, nadzór merytoryczny nad realizacją lub wsparcie w realizacji.

Uzyskiwane korzyści

W wyniku projektu Klient uzyskuje kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dotacji unijnych i rozliczania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich od wyboru właściwego programu, po złożenie wniosku i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym:

 • zdefiniowanie potrzeb biznesowych i kierunku rozwoju firmy
 • ocena możliwości aplikowania o środki unijne
 • wsparcie w nawiązaniu kontaktów z naukowcami i uczelniami
 • kreowanie pomysłów i wsparcie w zdefiniowaniu koncepcji projektu
 • opracowanie strategii finansowania w trakcie realizacji projektu
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o dofinansowanie, biznes plan, etc.)
 • wsparcie w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji
 • opracowanie potencjału rynku

Nasze standardy

Zdefiniowaliśmy i wdrożyliśmy autorski standard najwyższej jakości usług doradczych. Opisywana usługa spełnia rygorystyczne kryteria tego standardu.

analiza procesów biznesowych