Audyt organizacji firmy – na czym polega?

Audyt organizacji firmy to szybka diagnoza sposobu organizacji firmy, którego celem jest ocena sposobu funkcjonowania całej jednostki lub wybranych jej obszarów, a następnie zebranie zgromadzonych informacji i opracowanie wniosków w postaci raportu z audytu. Najczęściej działania z tego zakresu wdrażane są jako wstępny etap większych projektów. W dalszej części naszego wpisu wyjaśniamy, na czym polega audyt organizacji firmy.

Jakie czynności wchodzą w zakres audytu organizacji firmy?

Najważniejsze zadania realizowane w ramach audytu organizacji firmy to:

  • Podstawowa analiza finansowa na podstawie głównych wskaźników finansowych, takich jak: rentowność sprzedaży, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, kluczowe aspekty związane z możliwością rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Diagnoza stanu obecnego przedsiębiorstwa. W ramach czynności diagnostycznych wyznaczane są m.in. silne i słabe strony przedsiębiorstwa, szanse i zagrożenia, potencjał technologiczny. Określane są standardy i modele biznesowe, z których korzysta firma, a także analizowana jest struktura organizacyjna. Zostaje opracowany diagram mapy procesów biznesowych N-1 oraz diagram Business Canvas Model.
  • Diagnoza kluczowych problemów, z jakimi boryka się firma. Diagnoza obejmuje obszary takie jak m.in. komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz ścieżki decyzyjne. Dokonywana jest analiza trzech kluczowych systemów informatycznych w firmie, a także ocena wewnętrznej organizacji pracy.
  • Zdefiniowanie najważniejszych potrzeb w odniesieniu do głównych barier/problemów. Na tym etapie celem jest m.in. określenie potrzeb bardziej szczegółowej analizy w zakresie wybranych procesów lub konieczności przeprowadzenia pomiaru. Wskazywane są też potrzeby w kontekście kluczowych systemów informatycznych. Opracowywane są wskazówki dotyczące niezbędnych zmian w zakresie organizacji pracy czy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przedstawiane są też podstawowe wskaźniki do dalszej analizy.
  • Ocena gotowości do automatyzacji i robotyzacji. Ten aspekt jest badany w przypadku firm, które zakładają, że w okresie najbliższych 12 miesięcy będą chciały wdrożyć rozwiązania oparte o robotach software’owych do automatyzacji procesów.
  • Proces E2E, który zawiera opis kluczowych procesów, jakie zachodzą w organizacji bezpośrednio związanych z realizacją biznesu.

Na podstawie przeprowadzonego audytu organizacji firmy tworzony jest raport wewnętrznie weryfikowany przez zespół niezależny od audytorów. Weryfikacja odbywająca się wedle procedur Nova Praxis pozwala na potwierdzenie obiektywizmu wszystkich przedstawionych w raporcie danych.