Dotacje unijne na rozwój firm 

W skrócie

Komu i w czym pomaga usługa

W ramach nowej perspektywy, którą tworzą dotacje unijne na lata 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia o wartości blisko 76 mld EUR. Duża część programów unijnych to dotacje przeznaczone na wsparcie przy projektach badawczo rozwojowych, projektach wdrażających innowacje procesowe i produktowe oraz projektach związanych z opracowaniem strategii rozwoju i eksportu produktów i usług.
Programy unijne przeznaczone są dla przedsiębiorstw z sektora MŚP:

 • Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, gdzie roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 • Małe przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników, gdzie roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
 • Średnie przedsiębiorstwa zatrudniających mniej niż 250 pracowników, gdzie roczna suma bilansowania nie przekracza 43 milionów euro.

Zakres projektów przewidzianych w ranach nowej perspektywy:

 • działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje)
 • wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach
 • projektowanie produktów i usług
 • uruchomienie biznesu (start-upów)
 • automatyzację i robotyzację
 • transformację w kierunku GOZ
 • ochronę wzorów i patentów
 • wejście na rynki zagraniczne

Na czym polega usługa

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy pozyskiwaniu dotacji unijnych dla przedsiębiorstw nastawionych na rozwój działalności zarównow zakresie opracowania nowych produktów jak i wdrażania innowacji procesowych oraz w projektach związanych z opracowaniem strategii rozwoju i eksportu produktów i usług.

Zakres wsparcia dla naszych klientów podzielony został na trzy obszary tematyczne:

Badanie i rozwój – celem projektów badawczo-rozwojowych jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad „innowacyjnym rozwiązaniem”, co prowadzi do opracowania nowych technologii lub znacząco ulepszonych produktów na skalę co najmniej Polski, a najlepiej na skalę europejską. Intensywność wsparcia: 40-80%.

Innowacje produktowe i procesowe – celem projektów opartych o innowacje jest wdrażanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej innowacji technologicznej, procesowej lub produktowej. Do zaistnienia innowacji niezbędne jest, aby produkt, proces, były nowe lub znacząco udoskonalone w danej firmie.Intensywność wsparcia: 35-65%.

Strategia rozwoju przedsiębiorstw – Celem projektów z obszaru strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest wspieranie działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii rozwoju eksportu produktów, usług i działalności międzynarodowej. Intensywność wsparcia do 85%.

Poziom intensywności wsparcia silnie zależy od regionu oraz danego programu. 

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki w jakich realizujemy nasze usługi w ramach typowego projektu

Krok 1.

Określenie potrzeb klienta

Na tym etapie ustalamy, jakie klient ma możliwości projektowe. W tym celu zespół Nova Praxis przeprowadza wstępne badanie organizacji klienta. W uzgodnieniu z badaną organizacją definiujemy potrzeby biznesowe. W tej fazie określany jest również kierunek rozwoju firmy. Należy pamiętać, że dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na określony cel. Nieważne czy chcemy uzyskać środki na badania i rozwój, innowacje produktowe i procesowe czy na strategie rozwoju przedsiębiorstwa – w każdym przypadku aplikujemy o środki na projekt mający swój początek i koniec.

Konsultanci Nova Praxis pomagają ustalić wstępny zakres projektu i cel.

usługi doradcze
usługi doradcze

Krok 2.

Wybór źródła wsparcia

Po zbadaniu organizacji i zaproponowaniu wstępnego zakresu projektu. Zespół Nova Praxis ocenia możliwość aplikowania o środki Unijne oraz wyszukuje potencjalne źródła dofinansowania. Projekt musi wpisywać się w cele konkretnego działania w ramach programu oraz zostać złożony we właściwym terminie ogłoszonym przez instytucję udzielającą wsparcia.

Zależnie od rodzaju projektu wsparcie może być udzielone na:

 • Badania przemysłowe,
 • Prace rozwojowe,
 • Innowacja produktowa,
 • Innowacja procesowa,
 • Innowacja marketingowa,
 • Innowacja organizacyjna,
 • Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych,
 • Opracowanie długoterminowych strategii biznesowych / planu rozwoju eksportu produktów, usług i działalności międzynarodowej,
 • Dostosowania produkcji, usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego,
 • Specjalistyczne usługi doradcze,
 • Udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Krok 3.

Zdefiniowanie zakresu projektu

W tym kroku konsultanci Nova Praxis wspomagają klienta w zdefiniowaniu projektu w tym:

 • zakresu,
 • opisu,
 • budżetu,
 • niezbędnych zasobów,
 • okresu realizacji.

Konsultanci wspomagają klienta w decyzji czy projekt jest możliwy do wykonania własnymi siłami czy niezbędny jest wybór Wykonawców zewnętrznych.  W trakcie opracowywania dokumentów projektowych konsultanci szczególną uwagę zwracają na zgodność opisów z wymaganiami regulaminu konkursowego.

usługi doradcze
usługi doradcze

Krok 4.

Opracowanie wniosku

Przygotowanie aplikacji zgodnie z instrukcją jej wypełniania z uwzględnieniem wymagań określonych w ramach konkretnego programu i przy jednoczesnym intensywnym wsparciu klienta.

Z uwagi na krótki czas przygotowania wniosku, zdefiniowane założenia w ramach Kroku 3 stają się bardzo pomocne przy wypełnieniu dokumentacji konkursowej. Istotnym elementem jest opracowanie części finansowej, która jest elementem każdego wniosku o dofinansowanie.

W ostatnim kroku konsultanci wprowadzają uwagi klienta do wniosku i po ostatecznej akceptacji składają wniosek o dofinansowanie w raz z załącznikami w formie określanej w regulaminie danego programu.

W ramach etapu powstaje wniosek i niezbędne załączniki.

Produkty projektu

Klienci otrzymują zawsze jasno zdefiniowany zestaw produktów usługi. 

 • Zakres projektu
 • Wniosek aplikacyjny
 • Załączniki do wniosku aplikacyjnego

Kształt produktów i zakres opisywanych usług może różnić się w poszczególnych projektach – dokładny zakres projektu dobierany jest zawsze indywidualnie do potrzeb konkretnego Klienta i jest precyzyjnie opisywany w ofercie / umowie przed rozpoczęciem projektu.

mapowanie procesu

Wsparcie po realizacji usługi

Po realizacji usługi Nova Praxis może zrealizować szereg usług związanych z dofinansowaniem miedzy innymi: rozliczanie projektu, nadzór merytoryczny nad realizacją lub wsparcie w realizacji.

[ult_buttons btn_title=”ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ USŁUG DORADCZYCH” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fnovapraxis.pl%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”450″ btn_height=”20″ btn_padding_left=”19″ btn_padding_top=”10″ btn_title_color=”#0070c0″ btn_bg_color=”#ffffff” icon=”Defaults-chevron-right” icon_size=”16″ icon_color=”#0070c0″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-right” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#0070c0″ btn_border_size=”2″ btn_radius=”3″]

Uzyskiwane korzyści

W wyniku projektu Klient uzyskuje kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dotacji unijnych i rozliczania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich od wyboru właściwego programu, po złożenie wniosku i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym:

 • zdefiniowanie potrzeb biznesowych i kierunku rozwoju firmy
 • ocena możliwości aplikowania o środki unijne
 • wsparcie w nawiązaniu kontaktów z naukowcami i uczelniami
 • kreowanie pomysłów i wsparcie w zdefiniowaniu koncepcji projektu
 • opracowanie strategii finansowania w trakcie realizacji projektu
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o dofinansowanie, biznes plan, etc.)
 • wsparcie w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji
 • opracowanie potencjału rynku

Nasze standardy

Zdefiniowaliśmy i wdrożyliśmy autorski standard najwyższej jakości usług doradczych. Opisywana usługa spełnia rygorystyczne kryteria tego standardu.

analiza procesów biznesowych
[ult_buttons btn_title=”SPRAWDŹ CO OTRZYMASZ” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fnovapraxis.pl%2Fstandard-jakosci-nova-praxis%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”450″ btn_height=”20″ btn_padding_left=”19″ btn_padding_top=”10″ btn_title_color=”#0070c0″ btn_bg_color=”#ffffff” icon=”Defaults-chevron-right” icon_size=”16″ icon_color=”#0070c0″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-right” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#0070c0″ btn_border_size=”2″ btn_radius=”3″]