Audyt gotowości firmy pod Nowy Ład

W skrócie

Do kogo skierowana jest usługa

Usługa jest adresowana do firm, które oczekują badania sposobu organizacji firmy przez niezależną instytucję pod kątem zmian jakie niesie ze sobą Polski Ład od 1.01.2022r. w celu ustalenia co dokładnie należy zmienić w ich strukturze aby nie narazić się na szkody jakie niesienie ze sobą Polski Ład.

Polski Ład wprowadza szereg groźnych mechanizmów, między innymi:

 • mechanizm tzw. ukrytej dywidendy (art. 2 Ust. 31)
 • mechanizm przerzuconego dochodu (art. 2, Ust. 47)
 • minimalny podatek (art. 2, Ust. 48)

Wszystkie te mechanizmy zostały zwarte w ustawie o zmianie ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych z dn. 29-10-2021 zwany potoczenie Nowym Ładem ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 i 1834).

 

 

Usługa stanowi wstęp do dalszych działań doskonalących w firmie. Audyt ma na celu wskazanie miejsc w organizacji firmy do pilnej modyfikacji. 

Ta usługa jest dedykowana dla większych projektów, których obszar badania musi być uzgodniony przed rozpoczęciem audytu.

Na czym polega usługa

 

Zakres audytu obejmuje następujące zadania:

 • Podstawowa analiza finansowa w oparciu o podstawowe wskaźniki finansowe spółki oraz spółek zależnych
 • Diagnoza sposobu działania spółki w grupie kapitałowej
 • Diagnoza stawek za realizowane usług w ujęciu kosztów, rentowności tych usług
 • Diagnoza wspólnie wykorzystywanych aktywów

Opracowanie raportu z audytu jest finalnym etapem usługi. Raport jest wewnętrznie weryfikowany. Weryfikacja według procedur Nova Praxis ma na celu potwierdzić obiektywizm i zgodność z zakresem. Raport jest przedstawiany i omawiany z kierownictwem firmy na spotkaniu podsumowującym.

Przed rozpoczęciem audytu podpisywana jest umowa o poufności, która chroni dane osobowe i informacje poufne klienta.

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki w jakich realizujemy usługę badania organizacji

Krok 1.

Zakres badania

Zakres badania organizacji obejmuje:

 • Podstawowa analiza wskaźników finansowych przedsiębiorstwa
  • Analiza płynności finansowej
  • Analiza możliwości inwestycyjnych
  • Wskaźnik szybki
  • Analiza polityki kredytowania klientów
  • Analiza rentowności sprzedaży
  • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
 • Diagnoza stanu obecnego przedsiębiorstwa
  • Określenie silnych i słabych stron
  • Określenie potencjału technicznego przedsiębiorstwa
  • Określenie z jakich standardów i modeli biznesowych korzysta firma oraz spółki zależne
  • Analiza struktury organizacyjnej pod kątem powiązań i zakresu oferowanych usług
  • Diagram Business Canvas Model
 • Diagnoza kluczowych zagrożeń związanych z weściem w życie Polskiego Ładu:
  • Ustalenie racjonalnego zakresu kosztów uwzględniając charakter prowadzonej działalności przez spółkę córkę
  • Ustalenie rzeczywistej rentowności realizacji usług z pominięciem kosztów za użytkowanie wspólnych aktywów
  • Ustalenie rzeczywistych potrzeb i wskazanie obszarów do bardziej szczegółowej analizy w zakresie wybranych procesów
 •  Zdefiniowanie kierunku zmian w odniesieniu do regulacji Polskiego Ładu
   • Określenie zmian w odniesieniu do organizacji pracy
   • Określenie zmian w zakresie definicji usług
   • Określenie zmian w odniesieniu do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
   • Wskazanie podstawowych wskaźników do dalszej analizy

W ramach przygotowania audytu ustalane jest miejsce i data prowadzenia badania. We wszystkich tych działaniach bierzemy pod uwagę minimalizację obciążenia badanej organizacji w trakcie audytu. Produktem finalnym tego etapu jest uzgodniony plan audytu z harmonogramem realizacji.

optymalizacja procesów biznesowych
usługi doradcze

Krok 2.

Realizacja audytu

Realizacja audytu jest prowadzona według planu ustalonego w fazie przygotowania audytu. Audyt jest wykonywany przez ustalony zespół audytowy pod przewodnictwem kierownika audytu. Zespół audytowy musi być niezależny i niepowiązany z organizacją, która jest badana, co jest potwierdzane jeszcze przed rozpoczęciem audytu. Jakość badania zapewnia opracowany scenariusz realizacji audytu, szablony formularzy do badania oraz stosowanie list kontrolnych.

Realizacja audytu rozpoczyna się od spotkania otwierającego, które ma na celu przestawienie zespołu audytorskiego, przestawienie celu i zakresu audytu oraz jego planu. Audyt jest prowadzony w sposób bezstronny i obiektywy, jest to osiągane poprzez oparcie się na realnych dowodach z badanego obszaru. Prowadzenie audytu obejmuje analizę dokumentacji dotyczącej obszaru oraz badania bezpośrednio na stanowiskach pracy. Wiąże się to z wywiadem, obserwacjami i oceną wykonywanych usług czy wyrobów.

Zidentyfikowane w ramach badania audytowego nieprawidłowości i odstępstwa są zapisywane jako materiał do opracowania zadań doskonalących. Audyt jest kończony spotkaniem zamykającym, w ramach którego przekazywane są pierwsze oceny i uwagi z audytu.

Krok 3.

Raport z audytu

Opracowanie raportu z audytu jest finalnym etapem usługi. Raport zawiera szczegółowy opis przebiegu badania, datę, miejsce, cele i zakres badania oraz harmonogram audytu. W raporcie zamieszczane są informacje o zespole audytowym i osobach badanych ze strony organizacji. W raporcie opisywana jest charakterystyka organizacji, przedstawiane są opisy badania poszczególnych obszarów wraz z przedstawieniem dowodów związanych z badaniem. W raporcie znajdują się zidentyfikowane niezgodności, ale również spostrzeżenia pozytywne. Raport zawiera opinie zespołu audytowego w zakresie zgodności przedmiotu badania z posiadaną dokumentacją i standardami dziedzinowymi.
Odrębnym rozdziałem w raporcie jest zestawienie działań wymaganych do wdrożenia określonych zmian w organizacji podmiotu podmiotów zależnych. Mogą one wynikać ze:

 • stwierdzonych niezgodności – wtedy proponowane są działania korygujące
 • możliwych niezgodności (tzw. potencjalna niezgodność) – wtedy proponowane są działania zapobiegawcze
 • możliwych strat – wtedy proponowane są działania zapobiegania stratom 
 • stałego poszukiwania możliwości doskonalenia – wymaga to stałego zaangażowania personelu, stosowania systemów motywujących czy benchmarkingu.

Przekazanie raportu badanej organizacji kończy audyt.

usługi doradcze

Produkty projektu

Klienci otrzymują zawsze jasno zdefiniowany zestaw produktów usługi. 

 • Plan audytu z harmonogramem
 • Raport z audytu zawierający działania doskonalące

Audyt można zamówić za pośrednictwem naszego serwisu internetowego Audyt funkcjonowania organizacji lub wysyłając zapytanie na adres biuro@novapraxis.pl

 

mapowanie procesu