Biznesowe zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele – MBO

Nasza koncepcja

Oferowane przez nas rozwiązanie do Zarządzania przez cele (ang. Management By Objectives – MBO) to kompleksowe rozwiązanie do definiowania celów biznesowych, kadry menadżerskiej, kierowników, handlowców i pojedynczych pracowników, tworzące spójny obraz oczekiwań zarządu i całej reszty organizacji.
Nie ograniczamy się jedynie do teoretycznego szkolenia i wdrożenia ogólnej metodyki MBO. Nasze podejście zawiera dodatkowo:

 • Dostosowanie metodyki zarządzania przez cele do potrzeb danego przedsiębiorstwa, przygotowanie gotowych procedur i instrukcji
 • Dostarczamy i konfigurujemy nasz autorski system PraxiMBO dedykowany do definiowania, kontroli i rozliczania celów wewnątrz organizacji
 • System sprzedajemy w formie licencji lub w formie aplikacji w „chmurze”
 • Prowadzimy coaching dla pracowników przy definiowaniu zadań dla pierwszego okresu ocen
 • Dajemy możliwość integracji systemu PraxiMBO z systemami operacyjnymi w firmie
 • Rekomendujemy i przygotowujemy zmiany do systemu premiowego oraz systemu ocen okresowych wynikające z wdrożenia systemu PraxiMBO (o ile systemy te funkcjonują w przedsiębiorstwie)

Cały proces skupia się na indywidualizacji metodyki do potrzeb przedsiębiorstwa.

Obok typowych zadań operacyjnych kładziemy nacisk na definicję zadań rozwojowych, zarówno w zakresie rozwoju personalnego pracowników jak i rozwoju przedsiębiorstwa jako takiego. MBO sprzyja definiowaniu i strukturyzowaniu swoich celów w obrębie przedsiębiorstwa, co służy wzrostom efektywności i nadaniu poszczególnym działaniom elementu planowości. Dzięki niemu poszczególne zadania wykonywane przez indywidualnych pracowników (niezależnie od szczebla struktury organizacyjnej, na jakim się znajdują) składają się w duży cel, który za pomocą takiej metody może być zrealizowany w łatwiejszy sposób.
 

Kiedy stosować

 • Firma widzi potrzebę biznesowego ukierunkowania pracowników operacyjnych (szczególnie „back-office”) – wzmocnienie postaw pro-klienckich
 • Firma ma problem z realizacją projektów wewnętrznych (rozwojowych) – projekty trwają „w nieskończoność”
 • Pomimo istnienia odgórnej strategii, operacyjne działania firmy nie dążą w jednym spójnym kierunku
 • W firmie funkcjonuje nieefektywny system premiowy, w którym premie przyznawane są niezależnie od faktycznych efektów (funkcjonuje „tradycja” przyznawania premii)
 • Metodyka Zarządzania przez cele (MBO) ma zastosowanie nie tylko w dużych firmach, ale także w firmach średnich i małych
 • Metodykę MBO można wdrażać w całej firmie, jak i tylko w pojedynczym dziale, a nawet tylko dla wybranej grupy stanowisk (np. tylko menadżerowie)
Pomimo, że w momencie wdrażania systemu pracownicy z najdłuższym stażem twierdzą, że nowy system niczego nie zmieni – bo „gdyby tylko mieli czas, już wcześniej realizowaliby stawiane cele i to nie jest kwestia motywacji finansowej”…
…po roku od wdrożenia okazuje się, że aktywność tych pracowników ożywia się przed zakończeniem okresu rozliczenia. W efekcie osiągają oni znaczny procent skuteczności działań!
 

Przykładowe cechy oferowanego rozwiązania

Spójne założenia od Zarządu do poziomu pracownika liniowego

Kompleksowo wdrożony system zarządzania przez cele powoduje, iż założenia strategiczne wyznaczone przez Zarząd dla bezpośrednio podległych menadżerów wpływają na zadania szczegółowe kolejnego poziomu kierowników, a dalej „kaskadowo” na podległą strukturę. W ten sposób cała organizacja podąża w spójnym kierunku.
Zarządzanie przez cele z systemem PraxiMBO obejmuje ww. koncepcję. Pozwala dodatkowo na:

 • odgórne narzucenie zadań, które będą obligatoryjnym elementem arkuszy celów każdego pracownika firmy
 • odgórne narzucenie zadań, które będą obligatoryjne dla każdego pracownika danego działu / jednostki
 • odgórne narzucenie zadań, które będą obligatoryjnym elementem każdego pracownika na określonym stanowisku / grupie stanowisk
 • odgórne narzucenie rodzaju zadań (ich wagi) per określone grupy stanowisk

Odgórnie wyznaczone plany i założenia oceniane są jednorazowo – na poziomie Zarządu (lub dyrekcji) – każdy z pracowników, których one dotyczą zyskuje automatycznie taki sam % osiągnięcia planu.

Dobrą praktyką dla zwiększenia biznesowego nastawienia pracowników back-office jest ustalenie wszystkim pracownikom odgórnych celów związanych ze skutecznością sprzedaży / marżą firmy

system do zarządzania przez cele

Zarządzanie przez cele pozwala na narzucenie celów obligatoryjnych za pomocą spójnego systemu, dając jednocześnie kierownikowi możliwość zmiany drobnych parametrów w definicji celu, by dostosować jego brzmienie do konkretnego pracownika

Nadzór nad stosowaniem procedur związanych z zarządzaniem przez cele

Wdrożenie metodyki MBO bez udziału systemu informatycznego powoduje problemy z nadzorem stosowania metodyki: pracownicy nie zatwierdzają arkuszy celów w odpowiednim czasie i opóźniają się w ocenianiu.
System PraxiMBO posiada wbudowane mechanizmy nadzoru stosowania procedur związanych z MBO:

 • przypomnienia e-mail o konieczności zatwierdzenia arkusza
 • raporty kontrolne z listą pracowników zalegających z ustaleniem arkuszy

raporty kontrolne z listą nierozliczonych arkuszy po wyznaczonym terminie

Nadzór nad zarządzaniem przez cele
Cele liczbowe – automatyczne sczytanie danych dzięki integracji systemów

System obsługi zarządzania przez cele może pobierać wartości współczynników liczbowych z systemów operacyjnych (np. ilość transakcji sprzedaży w systemie sklepowym, wartość marży w systemie finansowym) i automatycznie przeliczać je na stopnie osiągnięcia założonych celów. W rezultacie zyskuje się:

 • oszczędność kosztów – dane przeliczane automatycznie wpływają na ocenę działania wszystkich pracowników zależnych od danego wskaźnika
 • oszczędność czasu – dane dostępne są ‘natychmiast’
 • minimalizację błędu i obiektywizm – eliminacja czynnika ludzkiego
Zarządzanie w systemie MBO
 

Korzyści

Efekty wdrożenia metodyki MBO
 • cała firma podążą wg spójnych założeń i wytycznych, pochodzących od Zarządu
 • pracownicy posiadają jasno zdefiniowane zadania i kryteria ich oceny
 • zwiększa się skuteczność osiągania celów przez pracowników
 • system premiowy posiada mierzalne podstawy – korelacja wynagrodzenia z efektywnością
Pozostałe cechy oferowanego systemu
 •  Zarządzanie „bazą wzorcowych celów” dla określonych stanowisk
 • Dostęp do archiwum arkuszy realizacji planów
 • Wydruki arkuszy realizacji planów
 • Eksporty danych do innych systemów
 • Możliwość powiązania uzyskanego stopnia realizacji planów z systemem ocen okresowych i systemem premiowym
Programy zarządzające MBO
Korzyści z zarządzania przez cel
 

Co zawiera nasza usługa

 • Uproszczoną analizę strategiczną przedsiębiorstwa – identyfikacja planów nadrzędnych
 • Dostosowanie metodyki MBO do potrzeb danego przedsiębiorstwa, przygotowanie gotowych procedur i instrukcji
 • Koordynacja w przygotowaniu konfiguracji i dostarczeniu systemu informatycznego
 • Szkolenia dla kadry menadżerskiej i pracowników liniowych z zasad metodyki zarządzania przez cele i sposobu korzystania z systemu
 • Nadzór (coaching) dla pracowników przy definiowaniu zadań dla pierwszego okresu ocen
 • Dla zdefiniowanych celów liczbowych definiujemy wytyczne dla integracji systemu MBO z dostawcami systemów operacyjnych, zawierających źródłowe dane liczbowe
 • Przygotowujemy koncepcję wpływu metodyki MBO na zastany system premiowy
 • Przygotowujemy zmiany do procedur definiujących system premiowy oraz system ocen okresowych (o ile istnieją w przedsiębiorstwie)

System praxiMBO może być dostarczony w formie sprzedaży licencji, jak i wynajmu aplikacji w chmurze – modelu „SAAS” (Software as a service).

Nasza usługa łączy:

 • umiejętność spojrzenia z perspektywy członka Zarządu na oczekiwania wobec metodyki MBO
 • pragmatyczne podejście do wytycznych metodyki – skrojenie na miarę potrzeb
 • unikalny system informatyczny automatyzujący funkcjonowanie MBO w firmie
 • kompleksową organizację procesu wdrożenia metodyki